Regulamin serwisu


1. DEFINICJE

Terminy użyte w poniższym Regulaminie oznaczają:
 
1.1 KWB Katarzyna Wawszczak Wojciech Borowski
KWB Katarzyna Wawszczak Wojciech Borowski w skrócie KWB z siedzibą w Lublinie, 20-304 Lublin ul. Biłgorajska 35, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 9462656604, Regon: 363221234 
 
1.2 Fajnyciuszek.pl
Serwis aukcyjny (platforma handlowa) on-line umożliwiający przeprowadzenie transakcji kupna sprzedaży produkt, prowadzony przez KWB, która może występować również pod innymi nazwami domen.
 
1.3 Transakcje
Procedury zawierania umów sprzedaży towarów określane Regulaminem i zawierane za pośrednictwem fajnyciuszek.pl.
 
1.4 Produky
Dobro materialne, usługa lub prawo, będące przedmiotem Transakcji, wystawiane za pośrednictwem fajnyciuszek.pl, zgodnie z Regulaminem.
 
1.5 Użytkownik
Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała poprawnej rejestracji, akceptując tym samym niniejszy Regulamin.

1.6 Sprzedający
Użytkownik prowadzący sprzedaż za pośrednictwem fajnyciuszek.pl.
 
1.7 Kupujący
Użytkownik kupujący towary za pośrednictwem fajnyciuszek.pl.
 
1.8 Wyślij pytanie do sprzedającego
Opcja serwisu fajnyciuszek.pl umożliwiająca wysyłanie wiadomości pomiędzy Użytkownikami fajnyciuszek.pl.
 
1.9 Konto
Zbiór zasobów i uprawnień w ramach serwisu fajnyciuszek.pl, przypisane konkretnemu Użytkownikowi, które posiada unikalną nazwę (login) oraz hasło. W serwisie fajnyciuszek.pl występują dwa rodzaje kont: Zwykłe oraz Firmowe.
 
1.10 Rejestracja
Proces założenia konta na fajnyciuszek.pl, który odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, zaakceptowanie Regulaminu, a następnie użycia odpowiedniego linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail podanego podczas rejestracji. Rejestracja jest traktowana jako zawarcie umowy w rozumieniu cywilno-prawnym pomiędzy KWB, a Użytkownikiem, na świadczenie usług za pośrednictwem serwisu fajnyciuszek.pl.
 
1.11 Regulamin
Niniejszy Regulamin serwisu fajnyciuszek.pl.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W FAJNYCIUSZEK.pl

2.1 Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.2 Osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, za pośrednictwem fajnyciuszek.pl mogą założyć konto Zwykłe. W celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy (loginu oraz hasła) pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w fajnyciuszek.pl.

2.3 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, za pośrednictwem fajnyciuszek.pl, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, mogą założyć konto Firmowe. Rejestracji, a także wszystkich czynności tych podmiotów na fajnyciuszek.pl, może dokonać jedynie osoba, która jest upoważniona do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. Aby dokonać Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie pełnej nazwy firmy, wraz z adresem siedziby, numerem NIP oraz Regon, nazwą, pod którą będzie prowadzona działalność gospodarcza (login/nick), imię i nazwisko, adres zamieszkania, kontaktowy numer telefonu, adres e-mail, jak i hasło do konta.

2.4 Po wypełnieniu formularza, potwierdzeniu prawdziwości danych w nim zawartych oraz zaakceptowaniu Regulaminu, na adres e-mail (podany w formularzu rejestracyjnym) zostanie wysłany link aktywacyjny, na który należy kliknąć, aby potwierdzić Rejestrację. Potwierdzenie Rejestracji jest równoznaczne z podpisaniem umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym, a KWB, której przedmiotem są usługi świadczone przez KWB poprzez serwis fajnyciuszek.pl, na zasadach określonych w Regulaminie.

2.5 W terminie 14 dni od podpisania umowy, o której mowa w punkcie 2.4 Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku na adres pocztowy KWB lub za pośrednictwem formularza kontaktowego wybierając temat "Chcę odstąpić od umowy z fajnyciuszek.pl i usunąć konto". Użytkownik nie może odstąpić od zawartej umowy jeśli w czasie pomiędzy podpisaniem umowy, a złożeniem wniosku o odstąpienie od niej dokonał jakichkolwiek czynności za pośrednictwem serwisu fajnyciuszek.pl, w szczególności wystawił lub kupił towar.

2.6 KWB zastrzega sobie możliwość odmowy rejestracji lub korzystania z serwisu fajnyciuszek.pl przez Użytkownika, jeżeli zajdą jakiekolwiek wątpliwości, co do wiarygodności danych wymienionych w punkcie: 2.2 i 2.3. W przypadku nie przesłania przez Użytkownika kopii dokumentów, po rejestracji konta Firmowego, potwierdzających dane zawarte w formularzu lub ich negatywna weryfikacja przez KWB, zastrzegamy sobie prawo nieudostępniania wszystkich opcji zawartych w koncie Firmowym, w szczególności możliwości sprzedaży towarów oraz zamieszczania Ofert.

2.7 Po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji, KWB za pośrednictwem automatycznego systemu, tworzy konto w serwisie fajnyciuszek.pl, które umożliwia Użytkownikowi korzystanie z opcji przypisanych do Konta Zwykłego lub Konta Firmowego. Każde z Kont posiada swój unikalny login (nick) oraz hasło.

2.8 Konto zawiera dane podane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji. Użytkownik ma możliwość oraz obowiązek aktualizować wszelkie dane niezwłocznie po wystąpieniu jakichkolwiek zmian, przez odpowiednią funkcję w panelu użytkownika w zakładce "Moje Konto". W celu zmiany danych osobowych takich jak: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, NIP czy też Regon należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Możliwość samodzielnego usunięcia lub edycji danych po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika, o których mowa w punkcie: 2.2 i 2.3 jest możliwa tylko przez Biuro Obsługi Klienta. Dane podawane przez Użytkownika muszą być prawdziwe oraz pełne. Do każdego konta przyporządkowany jest unikalny adres e-mail jak i nazwa użytkownika (nick), które nie mogą zostać zmienione.

2.9 Użytkownik, który dokonał rejestracji, ale nie dokonał pełnej aktywacji konta w ciągu 24 godzin, nie może korzystać z usług fajnyciuszek.pl.

2.10 Użytkownik w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez fajnyciuszek.pl musi dokonać pełnej aktywacji konta.

2.11 Konto jest w pełni aktywowane w momencie wykonania przez Użytkownika poprawnej weryfikacji.

2.12 Użytkownik, o którym mowa w punkcie: 2.1 może posiadać więcej niż jedno Konto pod warunkiem, że nie narusza to postanowień Regulaminu.

2.13 Zabronione jest składanie ofert kupna/sprzedaży z innego Konta tego samego Użytkownika w celu wpłynięcia na wynik transakcji.

2.14 Zabronione jest dokonywanie przez Użytkownika kolejnych rejestracji, w celu unikania opłat należnych fajnyciuszek.pl.

2.15 Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom, Użytkownik ponadto powinien zachować w tajemnicy dane niezbędne do logowania z wyjątkiem udostępnienia konta Firmowego osobom wskazanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich, które wynikły na skutek przekazania bądź utraty danych niezbędnych do logowania.

2.16 Konta Użytkowników są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że konta Firmowe mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.

2.17 W przypadku stwierdzenia przez KWB, że konto jest wykorzystywane przez nieautoryzowanego Użytkownika, lub bezpieczeństwo konta jest zagrożone, KWB zastrzega sobie prawo do zablokowania konta lub jego wybranych funkcji, bądź też do jego trwałego usunięcia z serwisu fajnyciuszek.pl, do czasu weryfikacji Użytkownika.  

3. RODZAJE TRANSAKCJI

3.1 KWB, jako właściciel serwisu fajnyciuszek.pl, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów oraz zamieszczania ofert na zasadach określonych w Regulaminie.

3.2 KWB udostępnia Użytkownikom miejsce w serwisie fajnyciuszek.pl jak i odpowiednie funkcje systemowe w celu przeprowadzania transakcji.

3.3 KWB nie jest stroną umów zawieranych podczas transakcji pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym, i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie wywiązania się którejkolwiek ze stron z umowy. Nie może gwarantować zgodności towaru z opisem zawartym przez Sprzedającego, jego terminowości jego dostarczenia oraz jakości.

3.4 W ramach funkcjonalności serwisu fajnyciuszek.pl można przeprowadzić transakcję w ramach której, Sprzedający wystawia towar oferując jego sprzedaż po stałej, określonej z góry cenie. Transakcja ta może być zarówno jednoprzedmiotowa, jak i wieloprzedmiotowa.

3.5 Transakcję jednoprzedmiotową przeprowadza się w celu zawarcia tylko jednej umowy sprzedaży, natomiast w wyniku transakcji wieloprzedmiotowej możliwe jest zawarcie większej liczby umów.

4. TOWARY ZAKAZANE
   
Zakazane jest wystawianie w serwisie fajnyciuszek.pl w ramach transakcji towarów, które naruszały by obowiązujące przepisy Polskiego prawa oraz prawa obowiązującego w Unii Europejskiej lub uprawnienia osób trzecich, oraz które mogłyby naruszyć dobre obyczaje, a w szczególności towarów podrobionych, zawierających wady ukryte lub pochodzących z nielegalnego źródła.

5. SPRZEDAŻ PRODUKTU ZA POŚREDNICTWEM FAJNYCIUSZEK.pl
   
5.1 Sprzedaży produktu za pośrednictwem serwisu fajnyciuszek.pl mogą dokonać Użytkownicy posiadający Konto Zwykłe oraz Konto Firmowe.

5.2 W celu wystawienia przedmiotu na sprzedaż, po poprawnym zalogowaniu się, należy z paska menu wybrać przycisk "Dodaj Przedmiot", po czym w opisie przedmiotu (oferty) należy zawrzeć jak najdokładniejszy opis przedmiotu (oferty) poprzez wypełnienie stosownego formularza (opisu przedmiotu sprzedaży).

5.3 Po zatwierdzeniu przez Sprzedającego treści opisu przedmiotu (oferty), aukcja (oferta) zostaje rozpoczęta i jest widoczna określoną liczbę dni dla innych Użytkowników fajnyciuszek.pl, zgodnie z terminem trwania aukcji (oferty) wprowadzonym w formularzu. Po wystawienia przedmiotu (oferty) Sprzedający jest związany treścią opisu i nie może dokonywać żadnych modyfikacji.

5.4 Wystawiając aukcję (ofertę) na fajnyciuszek.pl Użytkownik oświadcza, iż posiada pełne prawa do sprzedaży wystawianego Produktu (towaru), oraz, że jego wystawienie nie narusza obowiązującego prawa oraz przepisów, jak również praw osób trzecich oraz nie narusza dobrych obyczajów.

5.5 Użytkownik umieszczając opis Produktu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie nieścisłości oraz błędy w nim zawarte. Treść opisu powinna być jak najdokładniejsza oraz powinna zawierać w szczególności informacje, które są wymagane przez obowiązujące prawo oraz przepisy. Opis Produktu nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, a informacje w nim zawarte mogą dotyczyć jedynie wystawianego Produktu.

5.6 Użytkownik wystawiający Produkt w serwisie fajnyciuszek.pl jest związany treścią jego opisu od momentu jego wystawienia.

5.7 Użytkownik wystawiający Produkt do Sprzedaży zobowiązany jest do określenia sposobu zapłaty, który jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem.

5.8 Wystawiając ofertę sprzedaży, Sprzedający wyraża zgodę na jej publikację w celach promocyjnych w serwisie fajnyciuszek.pl oraz na stronie facebook.com/fajnyciuszekpl jak również w innych serwisach internetowych prowadzonych przez KWB.
 
6. PRZEBIEG TRANSAKCJI

6.1 Użytkownik bierze udział w Transakcji poprzez złożenie oferty kupna w licytacji (Transakcje licytacyjne) lub poprzez wybór opcji Kup Teraz (Transakcje z opcją Kup Teraz). W celu dokonania każdej z powyższych czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie Transakcji, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.

6.2 Z chwilą złożenia oferty kupna w licytacji, Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego Koncie: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

6.3 Podczas trwania Transakcji Użytkownicy mogą za pośrednictwem serwisu fajnyciuszek.pl zadawać Sprzedającemu pytania związane z jego ofertą zamieszczoną w serwisie fajnyciuszek.pl. Treść zapytania jest automatycznie wysyłana na adres e-mail Sprzedającego, któremu jednocześnie ujawniany jest adres e-mail Użytkownika zadającego pytanie.

6.4 Przystępując do Transakcji licytacyjnej jednoprzedmiotowej, Kupujący określa cenę maksymalną, jaką jest gotowy zapłacić za wystawiony Towar. System automatycznie ustali jego ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić oferty pozostałych Kupujących o kwotę postąpienia. Następnie, w reakcji na każdą kolejną ofertę innego Kupującego, system automatycznie wygeneruje ofertę na minimalną kwotę pozwalającą przebić ofertę tego Kupującego o kwotę postąpienia, nie przekraczając jednak ceny maksymalnej. Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny maksymalnej – system wygeneruje jako ostatnią ofertę równą cenie maksymalnej. Wysokość kwoty postąpienia zależy od aktualnej ceny przedmiotu. Jeżeli powiększenie o kwotę postąpienia prowadziłoby do przekroczenia ceny minimalnej określonej przez Sprzedającego – system wygeneruje jako ostatnią ofertę równą cenie minimalnej.

6.5 W trakcie Transakcji licytacyjnych jednoprzedmiotowych Kupujący może zmieniać wysokość ceny maksymalnej, nie może jednak wskazać kwoty niższej niż najwyższa oferowana w tym momencie przez innego Użytkownika.

6.6 Zwycięzcą Transakcji licytacyjnej jednoprzedmiotowej jest Użytkownik, którego oferta obejmowała najwyższą cenę. Jeżeli kilku Użytkowników złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – wygrywa Użytkownik, który pierwszy przystąpił do licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.

6.7 W Transakcjach licytacyjnych wieloprzedmiotowych Użytkownik składa ofertę poprzez wskazanie ceny, którą jest gotów zapłacić za jedną sztukę Towaru i jednocześnie wskazanie, ile sztuk Towaru jest gotowy za taką cenę kupić. W trakcie licytacji może on przebijać oferty innych Użytkowników poprzez składanie kolejnych ofert, w których Użytkownik ten:
 
a. podaje wyższą cenę, pozostając przy ustalonej wcześniej liczbie sztuk Towaru albo
b. podaje wyższą cenę i jednocześnie określa wyższą liczbę sztuk Towaru albo
c. podaje wyższą cenę i jednocześnie określa niższą liczbę sztuk Towaru pod warunkiem, że iloczyn tak ustalonej ceny i liczby sztuk jest wyższy niż iloczyn ceny i liczby sztuk według poprzedniej oferty

Od momentu, w którym złożone oferty obejmą łącznie wszystkie sztuki wystawionego Towaru, zarówno nowe oferty, jak i kolejne oferty dotychczasowych Użytkowników muszą być wyższe o kwotę postąpienia w wysokości wskazanej w punkcie: 6.4.

6.8 Wynik Transakcji licytacyjnej wieloprzedmiotowej ustalany jest dwuetapowo. W pierwszej kolejności ustala się listę kolejno wszystkich Użytkowników, poczynając od oferującego najwyższą cenę. Jeżeli kilku Użytkowników zaoferowało taką samą cenę – pierwszy na liście jest ten Użytkownik, który pierwszy przystąpił do licytacji. Następnie przydziela się pulę wystawionych sztuk Towaru kolejnym Użytkownikom, poczynając od pierwszego na liście. Zwycięzcami Transakcji licytacyjnej są ci Użytkownicy, którym przydzielone zostały Towary. Jeżeli ostatniemu zwycięzcy z listy, ze względu na wyczerpanie puli wystawionych Towarów, możliwe jest przydzielenie mniejszej liczby sztuk Towaru niż wskazana w jego ofercie, zwycięzca ten może zrezygnować z zakupu. Cena nabycia jednej sztuki Towaru jest taka sama dla wszystkich zwycięzców i jest równa cenie wskazanej w ofercie ostatniego zwycięzcy z listy. Jeżeli Transakcja została zakończona, a złożone oferty Kupujących nie wyczerpały liczby Towarów dostępnych w ramach Transakcji, wówczas wszyscy zwycięzcy nabywają Towar za kwotę równą cenie wywoławczej.

6.9 Oferty złożone w licytacji są wiążące dla uczestników Transakcji (Sprzedającego i Kupującego) do momentu zakończenia Transakcji albo do odrzucenia ich przez Sprzedającego. Odrzucenie oferty może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Transakcji:
 
a. na prośbę Kupującego albo
b. z powodu braku kontaktu z Kupującym (np. z powodu niepoprawnych danych) lub
c. z powodu dużej liczby komentarzy negatywnych wystawionych Kupującemu lub
d. z innych uzasadnionych przyczyn, dla których Kupujący nie budzi zaufania Sprzedającego,
e. w związku z zakończeniem Transakcji bez ustalania jej wyniku w trybie określonym w punkcie: 6.12

6.10 Oferta złożona przez Kupującego, którego Konto zostanie zawieszone przed zamknięciem Transakcji nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wyniku Transakcji. Informacja o zawieszeniu Konta Kupującego jest uwidaczniana na stronie tej Transakcji.

6.11 Zakończenie Transakcji następuje z upływem czasu, na który była przewidziana. Wcześniejsze zakończenie Transakcji następuje:
 
a. w Transakcjach jednoprzedmiotowych z opcją "Kup Teraz" – po skorzystaniu przez Kupującego z tej opcji,
b. w Transakcjach wieloprzedmiotowych wyłącznie z opcją "Kup Teraz" – po skorzystaniu przez Kupujących (Kupującego) z tej opcji, w wyniku czego sprzedane zostały wszystkie wystawione sztuki Towaru,
c. z chwilą zakończenia Transakcji na podstawie decyzji Sprzedającego, o której mowa w punkcie: 6.12

6.12 Sprzedający może w każdym czasie zamknąć Transakcję, wówczas zwycięzców Transakcji ustala się według stanu na chwilę jej zakończenia. Jeżeli w trakcie Transakcji nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru, Sprzedający w drodze wyjątku może zakończyć Transakcję bez ustalania jej wyniku (tj. nie ustala się zwycięzcy Transakcji), uprzednio odrzucając wszystkie złożone przez Kupujących oferty.

6.13 Do ceny ustalonej zgodnie z niniejszym artykułem Sprzedający może doliczyć jedynie koszty przesyłki bądź transportu Towaru w rzeczywistej wielkości. Poza powyższymi Sprzedający nie może doliczać jakichkolwiek innych kwot podwyższających cenę należną od Kupującego.

6.14 Tryb postępowania w przypadku planowanych przerw technicznych oraz awarii technicznych, w szczególności ich wpływ na toczące się Transakcje, określa punkt 16 Regulaminu.

7. ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

7.1 Jeżeli w chwili zakończenia Transakcji licytacyjnej ustalony jest, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie, zwycięzca (lub zwycięzcy – gdy Transakcja jest wieloprzedmiotowa), następuje przybicie poprzez umieszczenie w odpowiednich zakładkach na Kontach Sprzedającego i Kupującego informacji o zakończeniu uzupełnionej o wskazanie zwycięzcy (chwila przybicia). Zakończenie Transakcji ani przybicie nie następują, gdy powyższe informacje wygenerowane zostaną w trakcie lub wskutek awarii lub błędu technicznego. Potwierdzenia o zakończeniu Transakcji wysyłane drogą e-mail (lub opcjonalnie poprzez inne środki komunikacji elektronicznej) mają charakter wyłącznie informacyjny.

7.2 Z wyjątkiem przypadków opisanych w punkcie 7.3 zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym, a zwycięzcą licytacji następuje z chwilą przybicia, natomiast umowy pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym, korzystającym z opcji "Kup Teraz", następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z tej opcji, o czym Sprzedający jest automatycznie powiadamiany. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.

7.3 Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Kupujący, jak i Sprzedający, po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji "Kup Teraz", może dochodzić zawarcia tej umowy.

7.4 Niezwłocznie po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji "Kup Teraz", Kupujący i Sprzedający otrzymują informacje o kontrahencie obejmujące następujące dane zawarte na jego Koncie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.

7.5 Opcjonalnie Sprzedający w ramach informacji, o której mowa w punkcie 7.4 mogą zamieścić dodatkowe treści będące "Wiadomością dla Kupującego". Wiadomość dla Kupującego nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu, w szczególności niedozwolone jest:
 
a. zamieszczanie adresów stron WWW, za pomocą których dokonywana jest sprzedaż,
b. zachęcanie do zapoznania się z asortymentem oferowanym poza fajnyciuszek.pl,
c. zamieszczanie treści sprzecznych z opisem Transakcji,
d. zamieszczanie treści o charakterze reklamowym bądź ogłoszeniowym, w szczególności zachęcających do dokonywania zakupów poza fajnyciuszek.pl.
 
Fajnyciuszek.pl może usunąć "Wiadomość dla Kupującego", jeżeli jej treść narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa lub negatywnie wpływa na dobre imię fajnyciuszek.pl bądź innego Użytkownika.

7.6 Sprzedający i Kupujący powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od przybicia (licytacji) albo potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z opcji "Kup Teraz".

7.7 Sprzedający nie mogą wyłączyć ani ograniczyć praw do rękojmi przysługujących Kupującym, nawet w przypadku, gdy sprzedaż nie ma charakteru sprzedaży konsumenckiej. Rękojmia nie rozciąga się na wady Towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedający ujawnił w opisie Transakcji.

7.8 W Transakcjach i Ofertach zamieszczonych w kategorii „Usługi” właściwym miejscem zawarcia umowy jest adres punktu prowadzenia działalności wskazany przez Sprzedającego.

8. ROLA FAJNYCIUSZEK.pl

8.1 Firma KWB nie jest stroną umowy a jedynie pośrednikiem pomiędzy stronami, a zatem nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie wywiązania się którejkolwiek ze stron z warunków zawartej umowy. KWB nie może też gwarantować jak i nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania Użytkowników, które naruszałyby niniejszy Regulamin jak i obowiązujące przepisy prawa. KWB nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność informacji przekazywanych przez Użytkowników w opisie Transakcji, a w szczególności, za jakość, legalność pochodzenia Towaru, terminowość dostarczenia lub wykonania prac ustalonych. KWB nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje, iż Użytkownik ma pełnię prawa związanych z posiadaniem lub dysponowaniem a tym samym wystawianiem w serwisie fajnyciuszek.pl Towaru lub iż posiada środki które umożliwiały by mu wywiązanie się z warunków zawartej umowy.

8.2 KWB nie posiada możliwości ani też nie sprawdza Towarów wystawianych w serwisie fajnyciuszek.pl jednakże zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii pod którą Towar został zaszeregowany.

8.3 KWB zastrzega sobie prawo do usunięcia lub tymczasowego zawieszenia Transakcji w przypadku stwierdzenia, iż jej treść narusza obowiązujące przepisy prawa, Regulamin serwisu fajnyciuszek.pl, dobre obyczaje, lub godzi dobre imię firmy KWB. Tym samym Transakcja przestaje być udostępniana innym Użytkownikom w serwisie fajnyciuszek.pl, a dalsze działania z nią związane nie są możliwe.

8.4 KWB zastrzega sobie prawo do usunięcia lub tymczasowego zawieszenia Konta lub Kont w przypadku stwierdzenia, iż działanie Użytkownika związanego z tym Kontem narusza obowiązujące przepisy prawa, Regulamin fajnyciuszek.pl, dobre obyczaje lub godzi w dobre imię firmy KWB. Tym samym wszelkie działania powiązane z tym Kontem przestają być możliwe. Wszelkie Transakcje powiązane z Kontem przestają być udostępniane innym Użytkownikom fajnyciuszek.pl, a dalsze działania z nimi związane nie są możliwe.
 
8.5 Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność za działania związane z użytkowaniem Konta, a w szczególności te będące podstawą do jego zawieszenia lub usunięcia.

8.6 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za działania związane z użytkowaniem Konta względem KWB.

8.7 Zawieszenie lub usunięcie Konta nie zwalnia Użytkownika z uregulowania wszelkich należności na rzecz KWB  i serwisu fajnyciuszek.pl.

8.8 KWB zastrzega sobie prawo do odmowy kolejnej rejestracji w serwisie fajnyciuszek.pl, w przypadku, gdy jedno lub więcej Kont tego Użytkownika były w przeszłości zawieszone lub usunięte.
 
9. OPŁATY i PROWIZJE
 
9.1 Rejestracja Konta Zwykłego i Firmowego w serwisie fajnyciuszek.pl jest bezpłatna.

9.2 KWB nie pobiera żadnych opłat za wystawienie w serwisie fajnyciuszek.pl aukcji "Kup Teraz" oraz Licytacji za okres do 30 dni (niezależnie od cent Towaru/Oferty) we wszystkich kategoriach, w których przedmiot został wystawiony, poza kategoriami "Usług" i "Oferty Hurtowe".

9.3 KWB za świadczone usługi dodatkowe w serwisie fajnyciuszek.pl pobiera opłaty prowizyjne. Wysokość opłat za poszczególne usługi jest dostępna w cenniku.

9.4 KWB pobiera opłaty prowizyjne w wysokości 2% od ceny końcowej sprzedaży Towaru w serwisie fajnyciuszek.pl, niezależnie od kategorii w jakiej był wystawiony, jednakże nie mniej niż 0.50 zł. Opłata jest naliczana automatycznie każdorazowo w chwili dokonania zakupu przez kupującego. Prowizja jest zaokrąglana w górę do pełnych groszy.

9.5 Opłaty i prowizje są naliczane na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

9.6 Użytkownikom Kont Firmowych wystawiane są faktury VAT. Użytkownikom Kont Zwykłych faktury VAT wystawiane są wyłącznie na ich żądanie.

9.7 Faktury wystawiane są na podstawie danych Użytkownika zawartych na jego Koncie.

9.8 Opłaty i prowizje za usługi świadczone przez KWB w ramach serwisu fajnyciuszek.pl, uiszczane są przez Użytkownika na rzecz KWB za pośrednictwem szybkich płatności online oferowanych przez firmę DotPay.pl lub bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez KWB.

10. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
 
10.1 Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach serwisu fajnyciuszek.pl powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

10.2 Użytkownicy zobowiązani są we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o dokonywanych w ramach serwisu fajnyciuszek.pl umowach transakcjach.

10.3 Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych serwisu fajnyciuszek.pl, w tym do logo "fajnyciuszek.pl", a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w serwisie fajnyciuszek.pl, przysługują firmie KWB. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących firmie KWB za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą firmy KWB.

11. SYSTEM KOMENTARZY w SERWISIE FAJNYCIUSZEK.pl
 
11.1 W ramach serwisu fajnyciuszek.pl Użytkownik może dokonać w formie opisowej subiektywnej oceny przebiegu Transakcji, może dokonać wymiany opinii o przebiegu Transakcji i jej realizacji.
 
11.2 Treści komentarzy są dostępne dla wszystkich odwiedzających serwis fajnyciuszek.pl.

11.3 Komentarz zawsze jest przyporządkowany do danego Konta i zarazem konkretnej Transakcji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczone przez siebie komentarze.

11.4 Komentarz może być pozytywny, neutralny lub negatywny. Komentarz przebiegu transakcji pozwala ocenić prawidłowość transakcji pod względem: zgodności Towaru z opisem, kontaktów stron Transakcji, czasu realizacji zamówienia, kosztów wysyłki itp.

11.5 Komentarze nie mogą łamać obowiązujących przepisów prawa i naruszać dobrych obyczajów godzić w dobre imię firmy KWB oraz zerwisu fajnyciuszek.pl. Zabronione jest w szczególności używanie:
  1. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii,
  2. danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail; wyjątek stanowią loginy stron Transakcji,
  3. adresów stron internetowych,
  4. treści o charakterze reklamowym,
  5. wystawianie komentarzy w Transakcjach które zostały przeprowadzone jedynie w celu zaszkodzenia innemu Użytkownikowi,
  6. wystawianie komentarzy które są nieczytelne,
  7. wystawianie komentarzy w celu sztucznego podniesienia wiarygodności Użytkownika.
11.6 KWB zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza, a w szczególnych przypadkach zablokowania lub usunięcia powiązanego z nim konta jeżeli:
  1. komentarz narusza zasady określone w punkcie 11.5
  2. obie strony wyrażą na to zgodę,
  3. w innych przypadkach nie wymienionych w punkcie  11.5, które będą rozpatrywane indywidualnie.
11.7 Wniosek o unieważnienie komentarza musi zostać złożony za pośrednictwem formularza kontaktowego w ciągu 30 dni od daty jego zaistnienia.

11.8 Skomentowanie Transakcji jest możliwe tylko raz i nie ma możliwości ponownego wystawienia komentarza nawet w przypadku usunięcia poprzedniego.

12. ROZWIĄZANIE UMOWY

12.1 Użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy z firmą KWB w każdym czasie, poprzez złożenie odpowiedniego wniosku za pośrednictwem formularza kontaktowego z uwzględnieniem punktu: 12.4

12.2 W szczególnych przypadkach firma KWB zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia.

12.3 Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji firmy KWB, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w serwisie fajnyciuszek.pl bez uprzedniej zgody firmy KWB.

12.4 Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z firmą KWB (dotyczącej określonego Konta) możliwe jest najwcześniej po upływie 30 dni od zakończenia ostatniej Transakcji, w której Użytkownik uczestniczył korzystając z danego Konta.

12.5 Użytkownika ma prawo do wzięcia udziału w Transakcjach rozpoczętych przed okresem wypowiedzenia umowy.

12.6 Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy nie zwalnia Użytkownika od uregulowania wszelkich zobowiązań względem firmy KWB lub stron względem, których podjęto Transakcje.
 
12.7 W przypadku wypowiedzenia (rozwiązania) umowy przez Użytkownika bądź KWB z jakiejkolwiek przyczyny, środki zgromadzone na koncie Użytkownika w zakładce "Saldo, opłaty" nie podlegają zwrotowi.

13. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

13.1 Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy usługi określone niniejszym Regulaminem są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.

13.2 Reklamację można złożyć za pośrednictwem formularza kontaktowego, zamieszczając szczegółowy opis zastrzeżeń, jak również Nick (login) pod którym Użytkownik występuje w serwisie fajnyciuszek.pl, jak i adres e-mail podany w danych kontaktowych.

13.3 KWB zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Użytkownika o uzupełnienie informacji potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji.

13.4 KWB zastrzega sobie prawo do odmówienia rozpatrzenia reklamacji jeżeli zastrzeżenia które są jej przedmiotem zaistniały wcześniej aniżeli 90 dni od daty złożenia. W innych przypadkach firma KWB rozpatruje reklamacje w czasie 14 dni roboczych od daty jej prawidłowego złożenia.

13.5 KWB wysyła odpowiedź na reklamację jedynie drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta użytkownika który ją złożył.

14. PRAWO WŁASNOŚCI I SPORY

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem, a firmą KWB której przedmiotem są usługi świadczone przez KWB w ramach serwisu fajnyciuszek.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez KWB w ramach serwisu fajnyciuszek.pl będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę firmy KWB.

15. POLITYKA PRYWATNOŚCI

15.1 Polityka prywatności która określa zasady zbierania oraz przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest zawarta w „Polityce Prywatności”, która jest integralną częścią Regulaminu.

15.2 KWB przekazuje dane Użytkowników jedynie w przypadku kiedy wymaga tego Transakcja i na zasadach określonych Regulaminem oraz organom ścigania i innym organom państwowym — w odpowiedzi na uzasadnione żądania związane z prowadzonym dochodzeniem lub podejrzeniem działalności sprzecznej z prawem. W takich przypadkach ujawniamy informacje wymagane w śledztwie, takie jak: imię i nazwisko, miejscowość, województwo, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, historię nazwy użytkownika, adres IP, skargi dotyczące oszustw oraz historię licytacji i wystawiania aukcji.

15.3 Każdy Użytkownik serwisu fajnyciuszek.pl jest zobowiązany do nieudostępniania danych osobowych innych Użytkowników, które otrzymał od KWB, bez ich wcześniejszej zgody.

15.4 Każdy Użytkownik jest zobowiązany do nie wykorzystywania danych osobowych innych użytkowników aniżeli w celach przeprowadzenia i realizacji Transakcji.

16. PRZERWY TECHNICZNE

16.1 KWB dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie serwisu fajnyciuszek.pl. Przy tak złożonym systemie informatycznym jakim jest serwis fajnyciuszek.pl mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku KWB stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

16.2 Dokładne informacje o wszystkich przerwach technicznych, awariach i błędach umieszczane będą w serwisie społecznościowym Facebook na naszej stronie: facebook.com/fajnyciuszekpl

16.3 Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. KWB dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy informuje Użytkowników z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem. Wpływ przerw technicznych na przebieg Transakcji jest następujący:
 
a) jeżeli przerwa techniczna trwa 12 godzin albo krócej, Transakcje, których termin zakończenia przypada na okres przerwy, są przedłużane o 24 godziny (tj. termin ich zamknięcia przypada o 24 godziny później, niż to było pierwotnie ustalone),
b) jeżeli przerwa techniczna trwa dłużej niż 12 godzin, wszystkie Transakcje, które trwały w momencie rozpoczęcia przerwy, są przedłużane o 48 godzin

16.4 Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość lub wszyscy Użytkownicy utracili możliwość korzystania z podstawowych funkcji fajnyciuszek.pl związanych z organizowaniem Transakcji, w szczególności nie mogli się zalogować, wystawić Towaru, złożyć oferty lub wyszukiwać Transakcji przy pomocy kluczowych metod dostępnych w fajnyciuszek. W przypadku wystąpienia awarii technicznej;
 
a) jeżeli awaria techniczna trwa 6 godzin albo krócej, Transakcje, których termin zakończenia przypada na czas trwania awarii oraz w okresie 15 minut po jej usunięciu, są przedłużane o 24 godziny,
b) jeżeli awaria techniczna trwa dłużej niż 6 godzin, wszystkie Transakcje, które trwały w momencie wystąpienia awarii, są przedłużane o 48 godzin albo odpowiednio o wielokrotność tego okresu w przypadku awarii trwającej dłużej niż 24 godziny

17. ZMIANY REGULAMINU

17.1 KWB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie serwisu fajnyciuszek.pl.

17.2 Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez KWB nie krótszym niż 7 dni od momentu ich publikacji w serwisie fajnyciuszek.pl.

17.3 Wszelkie Transakcje wystawione w serwisie fajnyciuszek.pl przed datą wejścia w życie nowej wersji Regulamin są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych.

17.4 Użytkownik jest powiadamiany o wszelkich zmianach Regulaminu na adres e-mail zawarty w danych Użytkownika w serwisie fajnyciuszek.pl, jak również Regulamin jest publikowany w stopce serwisu fajnyciuszek.pl w zakładce „Regulamin”.

17.5 Użytkownik ma możliwość nie zaakceptowania Regulaminu, co jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy z firmą KWB - operatorem serwisu fajnyciuszek.pl

17.6 Każdorazowe czynności związane z przeprowadzeniem Transakcji, takie jak przeprowadzenie, wystawienie lub odnowienie, po okresie obowiązywania nowej wersji Regulaminu są jednoznaczne z jego akceptacją.
 
Data opublikowania Regulaminu: 05.12.2016 r.
Ostatnie zmiany: brak

Pomoc i wsparcie

Płatności obsługuje: